นโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นและดำเนินการโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรียงศักดิ์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 2003 (“เรา”)
เพื่อให้ท่านสามารถค้นหาสินค้า การบริการ รวมถึงใช้บริการของเรา โดยประกอบด้วย
- โครงการที่พักอาศัย ได้แก่ บ้านเดี่ยว คอนโดมิเนียม และโครงการอื่นๆ ในอนาคต
- ข่าวสาร โปรโมชั่นของสินค้าและการบริการ
- การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการผ่านเว็บไซต์

ก่อนที่จะใช้งานเว็บไซต์นี้ เราขอความร่วมมือในการอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ หากท่านไม่สามารถยอมรับข้อกำหนด
และเงื่อนไข รวมถึงนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในการใช้งานเว็บไซต์นี้ ขอให้ท่านหยุดการใช้งานเว็บไซต์นี้ทันที หากท่านมีการดำเนินการใช้เว็บไซต์จะถือว่าท่าน
ยินยอมตามข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ดังนี้

1.) คำนิยาม

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
“คุกกี้ (Cookies)” หมายถึง ข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ในขณะที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นกำลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

2.) การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

2.1 เราจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราได้รับไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ดังต่อไปนี้
ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ สัญชาติ วันเกิด สถานภาพสมรส ที่อยู่ อาชีพ สถานที่ทำงาน รหัสไปรษณีย์ ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) หมายเลขโทรศัพท์ บัตรเครดิต รายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน รถยนต์ที่ใช้งาน
ข้อมูลสิ่งที่ท่านสนใจ เช่น รูปแบบสินค้าและบริการที่ท่านสนใจ งานอดิเรก กิจกรรมต่างๆ สื่อโซเชียลที่ใช้ประจำ กีฬา สถานที่ท่องเที่ยว รูปแบบการใช้ชีวิต
ข้อมูลในการตัดสินใจเลือกหรือไม่เลือกสินค้าและบริการ เช่น เหตุผลในการตัดสินใจซื้อ หรือเลือกที่อยู่ งบประมาณ วัตถุประสงค์ในการเลือกซื้อ สินค้าและบริการอื่นที่
ใช้ในการเปรียบเทียบ ความเห็นเกี่ยวกับสินค้าและบริการ
ข้อมูลซึ่งระบุตำแหน่งพื้นที่ของท่านในขณะที่ใช้งานเว็บไซต์นี้ กรณีที่เปิดการใช้งานระบบ GPS ซึ่งจะถือว่าท่านยินยอมให้เราเก็บรวบรวมและประมวลผลตำแหน่งพื้นที่
ของท่านในขณะใช้งานได้ อย่างไรก็ดี ท่านสามารถปกปิดข้อมูลนี้ได้ ด้วยการปิดระบบ GPS บนอุปกรณ์ต่างๆ ที่ท่านใช้เพื่อใช้งานเว็บไซต์นี้
พฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลในเว็บไซต์ โดยเรามีสิทธิใช้คุกกี้ (Cookies) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น หมายเลขไอพี (IP address) ชนิดของเว็บเบราเซอร์
(Web browser) ที่ใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์ หน้าเว็บ (Web Page) ที่เข้าเยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชม เว็บไซต์ที่อ้างถึงเว็บของบริษัท
ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ซึ่งบริษัทจะขอความยินยอมจากท่านก่อน
2.2 เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น หรือเพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดในข้อ 3. และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น
กรณีที่มีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ หรือโฆษณาอื่นที่ไม่ใช่ของเรา นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นไปตามเว็บไซต์นั้นๆ กำหนด
โดยเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด


ติดตามฉัตรเพชร :

Close Menu